مراحل شروع همکاری

۲

بررسی اولیه رزومه توسط واحد سرمایه ‌انسانی

۳

مصاحبه تکمیلی حضوری یا تلفنی توسط واحد درخواست کننده

۴

تشکیل جلسه کمیته جذب (با حضور مدیر واحد، مدیر سرمایه انسانی و معاون مربوطه)

۵

هماهنگی نهایی به منظور شروع همکاری


شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا