شایستگی‌های کلیدی

در ارتباط فردا شایستگی‌های کلیدی کارکنان مشخص شده و همکاران ما می‌دانند چه ویژگیهای رفتاری و شخصیتی برای شرکت اهمیت بیشتری دارد. شواهد رفتاری متناسب با این شایستگی‌های چهارگانه کلیدی، مبنای ارزیابی‌ عملکرد، برنامه‌های توسعه‌ای، استخدام، ارتقا و سایر کارکردهای مدیریت سرمایه منابع انسانی است.


شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا