آموزش

آموزش‌ها در ارتباط فردا به دو دسته اصلی آموزشهای عمومی و آموزشهای تخصصی تقسیم می‌شوند. آموزش‌های عمومی با توجه به مدل شایستگی همکاران و یا کمبودهای موردی در شخصیت حرفه‌ای آنها انجام می‌شوند و آموزش‌های تخصصی با توجه به نیازهای فنی کار و اهداف توسعه‌ای و فناوری‌های جدید برگزار می‌شوند. در نهایت ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها با مدل پاتریک و فعلا در دو سطح اول انجام می‌گردد. همچنین همکاران ما این حق را دارند که متناسب با برنامه توسعه فردی خود، آموزشهایی را که ترجیح می‌دهند انتخاب کنند.


شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا