آکادمی فردا

یکی از اقدامات مهم ارتباط فردا برای توسعه سرمایه انسانی شرکت، طرح «آکادمی فردا» است. در آکادمی فردا مجموعه‌ای از آموزشها، بازی‌های سازمانی، مربی‌گری، مشاوره و تمرین و تکرار به صورت مستمر در حال انجام است تا شایستگی‌های کلیدی کارکنان ارتقای چشمگیر یابد.

استفاده از رویکرد Gamification هم بخشی از این طرح است. در این شیوه یک بازی طراحی شده و از افراد خواسته می‌شود که در هر مرحله معماهای بازی را حل کنند تا بتوانند وارد مرحله بعد شوند. شیوه طراحی و مدل امتیازدهی بازی به صورتی است که مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های کلیدی شرکت باشد و بتواند در راستای اهداف و استراتژی‌های شرکت عملکرد و روابط میان افراد را ساماندهی نماید.


شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا