ما چه کار می کنیم؟

شرکت ارتباط فردا از سال 1389 در حال فعالیت است. ارتباط فردا به عنوان یک شرکت متمرکز بر نوآوری در حوزه تجارت الکترونیکی شناخته می‌شود. زمینه اصلی فعالیت شرکت فناوریهای مالی، پرداخت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال است. شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا همزمان در سه حوزه کاری متفاوت اما به هم مرتبط فعالیت می‌کند. این سه حوزه عبارتند از: خدمات پرداخت الکترونیکی، خدمات فینتک و سوپرمارکت های مالی


شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا