ساختار سازمانی

در روزهای ابتدایی شروع همکاری، معرفی مختصری از واحدهای مختلف و وظایف هر کدام برای نیروهای جدید انجام خواهد شد.

اما به طور خلاصه ساختار سازمانی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در شکل زیر مشخص شده است که تا حدودی بیانگر پویایی و ارتباط موثر واحدها و معاونت‌ها با یکدیگر است.

structure

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا